Острозька районна рада

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Острозької районної ради Рівненської області

E-mail Печать PDF

 

  Проект

 

ОСТРОЗЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьоме cкликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

____________                                                                                                       №___                                                                                    

 

Про затвердження Положення

про конкурс на посаду керівника

комунального закладу загальної

середньої освіти Острозької районної ради

Рівненської області

 

 

 

         Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 26 Закону України «Про загальну середню освіту», Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України  від 28.03.2018 №291, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2018 за №454/31906, за рекомендаціями постійних комісій районної ради, районна рада

вирішила:

         1. Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Острозької районної ради Рівненської області, що додається.

         2. Вважати такими, що втратили чинність, абзац 2 пункту 1 рішення районної ради від 18.03.2016 № 72 «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 08.10.2014 року № 518 «Про Порядок призначення та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, організацій спільної власності територіальних громад Острозького району» та рішення районної ради від 22.12.2017 № 267 «Про внесення змін та доповнень до Порядку, затвердженого рішенням районної ради від 18.03.2016 №72».

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань гуманітарної політики (Хімін Н.В.) та заступника голови Острозької райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Голова районної ради                                                                   В.В. Стрілецька

 

 

Проект підготував:

Начальник відділу освіти Острозької РДА                                                               О.А.Харчук

ЗАТВЕРДЖЕННО

Рішення Острозької районної ради

____________ №___

ПОЛОЖЕННЯ 
про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Острозької районної ради Рівненської області

1. Це Положення визначає загальні засади проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти.

2. Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

3. Рішення про проведення конкурсу приймає уповноважений районною радою орган – відділ освіти Острозької райдержадміністрації (далі – відділ освіти):

одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

4. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті відділу освіти та веб-сайті закладу освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

найменування і місцезнаходження закладу;

найменування посади та умови оплати праці;

кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;

вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;

дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;

прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

5. Для проведення конкурсу відділ освіти затверджує персональний склад конкурсної комісії загальною чисельністю від 5 до 10 осіб. До складу комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін (1-2) входять:

1) представники засновника – заступник голови районної ради та (або) голова профільної (галузевої) постійної комісії Острозької районної ради;

2) представники уповноваженого районною радою органу управління - начальник відділу освіти Острозької райдержадміністрації та (або) заступник голови Острозької райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень;

3) представники трудового колективу закладу загальної середньої освіти, делегований зборами трудового колективу закладу загальної середньої освіти;

4) представники громадського об’єднання батьків учнів закладу загальної середньої освіти, делегований загальними зборами закладу загальної середньої освіти;

5) представник громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти Острозького району.

До складу конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть бути залучені представники інших громадський об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

Головою конкурсної комісії є начальник відділу освіти Острозької райдержадміністрації.

Строк подання пропозицій щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії не може бути більшим, ніж 10 календарних днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті відділу освіти впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників.

6. Для участі у конкурсі подають такі документи:

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

довідку про відсутність судимості;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

7. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

оприлюднює на веб-сайті відділу освіти перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

8. Відділ освіти зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

9. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту»«Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Загальний час письмового іспиту для підготовки відповіді на екзаменаційний білет становить 60 хвилин.

Іспит складається державною мовою.

При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом відділу освіти Острозької районної державної адміністрації. Перед відповіддю обов’язково вказується прізвище, ім’я, по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 4 до цього Порядку.

Для оцінки знань кандидатів використовується п’яти бальна система:

-         п’ять балів виставляється кандидатам, які успішно впоралися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень керівника закладу загальної середньої освіти ;

-         чотири бали виставляється кандидатам, які достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки керівника закладу загальної середньої освіти;

-         три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи;

-         два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок;

-         один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

Екзаменаційні білети та екзаменаційна відомість формуються за зразком форми, наведеної у додатках 3, 4 до цього Положення. Екзаменаційні білети затверджуються головою конкурсної комісії.

До кожного білета включається три питання на перевірку знання Законів України «Про освіту»«Про загальну середню освіту»Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р, одне питання на перевірку знання  трудового законодавства, та одного ситуаційного завдання  – усього 5 питань.

Зразок ситуаційного завдання наведений у додатку 2 до цього Положення

Кількість білетів має бути не менше 10.

Кандидати, які під час іспиту отримали 2 бали або нижче вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу – презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

 

Кожен кандидат презентує державною мовою перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти. Виступ повинен тривати не більше 10 хвилин.

 

Для оцінювання результату презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти використовується така система:

 

-         2  бали виставляється кандидатам, які в перспективному плані повністю розкрили всі напрямки роботи закладу освіти;  

 

-         1 бал виставляється кандидатам, які частково розкрили перспективи розвитку закладу освіти;  

 

-         0 балів виставляється кандидатам, які не окреслили перспективи розвитку закладу освіти.

 

Кандидати, які під час проведення презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти отримали середній бал 0,5 або нижче вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір.

 

Відділ освіти зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та за можливості відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

10. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті відділу освіти.

11. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

відсутні заяви про участь у конкурсі;

до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

12. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу начальник відділу освіти своїм наказом призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт).

Контракт регулює трудові відносини між керівником закладу загальної середньої освіти та відділом освіти Острозької райдержадміністрації.

Обов’язковими складовими контракту є:

-         загальні положення, у яких передбачаються загальні обов’язки сторін із питань організації праці, виконання посадових обов’язків;

-         права та обов’язки сторін контракту;

-         умови матеріального забезпечення керівника;

-         відповідальність сторін;

-         порядок внесення змін і доповнень до контракту та його припинення;

-         термін дії контракту;

-         інші умови, не заборонені чинним законодавством.

13.Керівик комунального закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу вперше).

14. Конкурсні документи претендентів та документи конкурсної комісії зберігаються у відділі освіти Острозької райдержадміністрації впродовж встановленого чинним законодавством терміну.

15. Оголошення про проведення конкурсу, протоколи конкурсної комісії, інформація про результати конкурсу та інші матеріали, пов’язані з проведенням конкурсу, можуть розміщуватися також на офіційному веб-сайті Острозької районної ради.

16. Питання, не врегульовані даним Положенням, вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

 

Додаток 1

до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти

Перелік питань для кандидатів на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти

Конституційне право на освіту (ст. 53 Конституції України).

Види освіти (ст. 8 Закону України «Про освіту»).

Форми здобуття освіти (ст. 9 Закону України «Про освіту»).

Складники та рівні освіти (ст. 10 Закону України «Про освіту»).

Інклюзивне навчання (ст. 20 Закону України «Про освіту»).

Організаційно-правовий статус закладів освіти (ст. 22 Закону України «Про освіту»).

Управління закладом освіти (ст. 24 Закону України «Про освіту», ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту»).

Керівник закладу освіти (ст. 26 Закону України «Про освіту»).

Громадське самоврядування в закладі освіти (ст. 28 Закону України «Про освіту»).

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти (ст. 30 Закону України «Про освіту»).

 Освітня програма (ст. 33 Закону України «Про освіту»).

Документи про освіту (ст. 40 Закону України «Про освіту»).

 Академічна доброчесність (ст. 42 Закону України «Про освіту»).

Інституційний аудит (ст. 45 Закону України «Про освіту»).

 Зовнішнє незалежне оцінювання (ст.47 Закону України «Про освіту»)

 Моніторинг якості освіти (ст. 48 Закону України «Про освіту»).

 Атестація педагогічних працівників (ст. 50 Закону України «Про освіту»).

 Сертифікація педагогічних працівників  (ст. 51 Закону України «Про освіту»).

 Права та обов’язки здобувачів освіти, батьків здобувачів освіти, педагогічних працівників (ст. 53, 54,55 Закону України «Про освіту»).

Оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників (ст. 61 Закону України «Про освіту»).

Вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника закладу освіти (ст. 58 Закону України «Про освіту»).

Органи управління у сфері освіти (ст. 62 Закону України «Про освіту»).

 Єдина державна електронна база з питань освіти  (ст. 74 Закону України «Про освіту»).

Фінансово-господарська діяльність закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти (ст.79 Закону України «Про освіту»).

 Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти (ст. 9 Закону України «Про загальну середню освіту»).

 Педагогічні працівники (ст. 24 Закону України «Про загальну середню освіту»).

 Державний стандарт загальної середньої освіти (ст. 30,31,32 Закону України «Про загальну середню освіту»).

Повноваження закладу загальної середньої освіти (ст. 38 Закону України «Про загальну середню освіту»).

Повноваження педагогічної ради закладу освіти (ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту»).

Етапи реформи — упровадження Нової української школи (Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року).

Трудовий договір (ст.21 КЗпП України).

 Укладення трудового договору (ст.24 КЗпП України).

 Підстави припинення трудового договору (ст.36 КЗпП України).

 Розірвання трудового договору з ініціативи працівника (ст.38,39 КЗпП України).

Розірвання трудового договору з власника уповноваженого ним орану (ст. 40 КЗпП України).

 Порядок вивільнення працівників (ст. 49-2 КЗпП України).

 Види відпусток (ст.4 Закону України «Про відпустки»).

 Порядок надання щорічних відпусток (ст.10 Закону України «Про відпустки»).

 Щорічна основна відпустка та її тривалість (ст.6 Закону України «Про відпустки»).

 Установлення надбавок та доплат працівникам закладів освіти (п. 4 наказу МОН України №557 від 26.09.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»).

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти

 

Зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання

Кінець серпня. У кабінет директора школи приходять 15 учнів 10 класу (всього у класі – 28 учнів) і просять призначити класним керівником не Марію Петрівну, а Юлію Іванівну (у минулому році на паралелі було три дев'ятих класи, а при формуванні десятих класів стало два і зміна класних керівників була неминучою). Якими мають бути дії директора?

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти

 

 

 

                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                     Голова конкурсної комісії

                                                                                      ______ _______________

                                                                                                            (підпис)   (прізвище, ініціали)

                                                                                   

 ___ ________20__ року

 

 

 

ФОРМА

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад керівників комунальних закладів загальної середньої освіти

 

1; 2; 3. питання на перевірку знання Законів України «Про освіту»«Про загальну середню освіту»Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

4. Питання на перевірку знання  трудового законодавства.

5. Ситуаційне завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

                                                                                         Додаток 4

до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти

 

 

 

ФОРМА

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспитів кандидатів на заміщення вакантних посад керівників комунальних закладів загальної середньої освіти

____  _______________20___ року

 

 

 

з/п    

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада, на яку претендує кандидат

 

 

Номер білета

Загальна сума балів

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Голова комісії                   _____________      ___________________

                                                          (підпис)                            (П.І.Б)

 

 

Члени   комісії             _____________      ___________________

                                                    (підпис)                         (П.І.Б)

                                              _____________      ___________________

                                                    (підпис)                         (П.І.Б)

                                              _____________      ___________________

                                                    (підпис)                         (П.І.Б)

                                             ______________     ___________________

                                                    (підпис)                         (П.І.Б)

                                             ______________     ___________________

                                                    (підпис)                         (П.І.Б)

 

          


 

 

Сільські ради Острозького району

Посилання із сайту

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Зворотній зв'язок

Нажмите на изображение, чтобы его изменить


Источник: http://workwebsite.ru