Острозька районна рада

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Про Програму приватизації майна спільної власності територіальних громад Острозького району на 2018-2020 роки

E-mail Печать PDF

 

                                                                                                       Проект

 

 

 

ОСТРОЗЬКА РАЙОННА РАДА

(сьоме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

_________________                                                                                   № ___

 

Про Програму приватизації майна

спільної власності територіальних

громад  Острозького району на 2018-2020 роки

 

 

 

Відповідно до п. 16 ч. 1 статті 43, п. 1 ч. 1 статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада
вирішила:
1. Затвердити Програму приватизації майна спільної власності територіальних громад Острозького району на 2018-2020 роки, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від  13 вересня 2018 року № 239, що додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради відповідно до визначених функцій та повноважень.
 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                  В.В.Стрілецька

 

 

Проект рішення підготував

Перший заступник голови райдержадміністрації                                 І.С.Сопіга

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови                                               Рішення районної ради

райдержадміністрації                                               ___________ № _____

13.09.2018№239                                                             

 

 

Програма

приватизації майна спільної власності територіальних громад

Острозького району на  2018-2020 роки

 

1

Назва програми

Програма приватизації майна спільної власності територіальних громад

Острозького району на 2018-2020 роки (Програма)

2

Ініціатор розроблення програми

Острозька районна рада

3

Розробник програми

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

4

Мета

Підвищення ефективності використання об’єктів спільної власності територіальних громад району, поповнення місцевого бюджету

5

Терміни реалізації програми

2018-2020 роки

 

Загальна частина

 

Програма приватизації майна спільної власності територіальних громад Острозького району на 2018-2020 роки розроблена відповідно до Законів України «Про приватизацію державного і комунального майна», «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рішення Острозької районної ради від 26 червня 2018 року № 345 «Про делегування повноважень з приватизації майна спільної власності територіальних громад району державному органу приватизації», а також інших законодавчих та нормативних актів України з питань приватизації.

Відповідно до  чинного  законодавства  України  територіальним громадам  належить право спільної власності на рухоме і нерухоме майно, землю, природні ресурси, підприємства, установи, організації тощо.

Оскільки органи місцевого самоврядування – ради - є представницьким органом  територіальних  громад, вони від імені та в інтересах територіальних  громад здійснюють правомочності щодо володіння, користування та  розпорядження об’єктами  права  спільної власності,  в тому  числі  виконують  усі  майнові  операції,  можуть  передавати  об’єкти права спільної власності у  користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду,  продавати,  купувати  тощо.  Доцільність, порядок  та  умови  відчуження  об’єктів  спільної  власності територіальних громад визначаються районною радою.

 

Мета програми

 

Основною метою приватизації є реалізація  права  територіальних  громад володіти,  доцільно  та  ефективно користуватися і розпоряджатися на власний розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їм, як безпосередньо, так і через спеціально уповноважені органи.

Головною метою Програми є підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад району шляхом приватизації, приватизація його по ринковій вартості ефективним власником, розвиток на території району конкурентного середовища, поповнення дохідної частини місцевого бюджету.

 

Основні завдання Програми

 

1) Визначення об’єктів приватизації, подальше перебування у спільній власності територіальних громад яких є економічно недоцільним.

2) Створення сприятливих умов для появи приватних власників, які  мають довгострокові інтереси у розвитку приватизованого об’єкта та здійснюватимуть ефективне управління ним.

3) Забезпечення   надходження   коштів    до    місцевого  бюджету та їх залучення для розвитку і структурної перебудови економіки району.

4) Підвищення  зацікавленості   інвесторів  та   створення   конкурентного середовища.

 

Об’єкти та суб’єкти приватизації

 

Об’єктами приватизації є майно спільної власності  територіальних громад Острозького району, яке передане у господарське відання, в оперативне управління або користування підприємствам, закладам, організаціям.

Перелік об’єктів, які підлягають приватизації, розглядається та  затверджується Острозькою районною радою (додаток 1). Окремими  рішеннями  районної ради можуть вноситися зміни та доповнення в перелік об’єктів, які підлягають приватизації.

Суб’єктами приватизації є:

- державні органи приватизації;

- районна рада, органи приватизації;

- покупці – фізичні, юридичні особи (їх представники).

 

 

Заходи щодо виконання Програми

 

Приватизація (відчуження) майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад району, здійснюється органами місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

Районна рада може прийняти рішення про делегування власних повноважень з приватизації майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад району державному органу приватизації.

Процес приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад району проходить відповідно до визначеного механізму, регульованого діючими законодавчими актами України.

Приватизація майна, що знаходиться в спільній власності територіальних громад району здійснюється згідно визначеного переліку об’єктів приватизації, який затверджується рішенням сесії Острозької районної ради.

Районна рада має право залучати незалежних консультантів і суб’єктів оціночної діяльності для проведення робіт щодо приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад району, у тому числі на конкурентній основі.

Підготовка об'єктів до приватизації (відчуження) може включати:

1) інвентаризацію майна, що підлягає приватизації і визначення умов його подальшого використання;

2) виявлення майна спільної власності територіальних громад району, що не підлягає приватизації, і визначення умов його подальшого використання;

3) виявлення   іншого   комунального  майна, що  тимчасово  не використовується, і розробка пропозицій щодо умов його подальшого використання;

4) виявлення й упорядкування об’єктів незавершеного будівництва і визначення умов їх подальшого використання;

5) здійснення оформлення технічної документації  та реєстрація права власності на об’єкти нерухомого майна.

Ініціатива щодо приватизації (відчуження) об’єктів комунальної власності може виходити як від районної ради, так і від балансоутримувачів майна, або інших юридичних чи фізичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до законодавства.

Приватизація об’єктів спільної власності територіальних громад району здійснюється способами і згідно з умовами відчуження, що визначені чинним законодавством України.  

Порядок приватизації комунального майна передбачає:

- формування та затвердження переліків об’єктів, що підлягають приватизації;

- опублікування переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, на офіційних сайтах місцевих рад та в електронній торговій системі;

- прийняття районною радою рішення про приватизацію об’єкта комунальної власності;

- опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію об’єкта та у випадках, передбачених Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», інформації про вивчення попиту для визначення стартової ціни;

- проведення інвентаризації та оцінки відповідно до законодавства;

- проведення у випадках, передбачених законом, аудиту, екологічного аудиту об’єкта приватизації;

- затвердження у випадках, передбачених законодавством, умов продажу об’єктів приватизації, розроблених аукціонною комісією;

- опублікування інформації про умови продажу, в тому числі стартову ціну об’єкта приватизації;

- проведення аукціону, укладення договору купівлі-продажу;

- укладення договору купівлі-продажу в разі приватизації об’єкта шляхом викупу;

- опублікування інформації про результати приватизації;

- прийняття рішення про завершення приватизації.

Приватизація об’єкта вважається завершеною з моменту його продажу та переходу до покупця права власності або завершення розміщення всіх акцій, передбачених до продажу планом розміщення акцій, і оформлюється наказом відповідного органу приватизації.

Орган  приватизації  має  право  встановлювати  умови  участі  покупців  у  аукціоні,  конкурсі,  умови продажу  об’єктів  приватизації,  що  не  суперечить  чинному  законодавству та  цілям  і  змісту  даної програми.

Орган приватизації припиняє приватизацію об’єкта приватизації у випадку ухвалення районною радою рішення про скасування попереднього рішення про приватизацію відповідного об’єкта спільної власності територіальних громад району.

 

Фінансове забезпечення виконання Програми

 

Заходи, пов’язані з виконанням Програми, фінансуються з районного бюджету і використовуються на:

- відшкодування органу приватизації витрат, пов’язаних з реалізацією майна спільної власності територіальних громад району;

- оплату послуг організацій та осіб, залучених до процесів приватизації (оплату послуг суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки майна; оплату за виготовлення технічної документації, свідоцтв на право власності, реєстрацію права власності  та інші витрати);

- проведення аукціону з продажу майна;

- оплату робіт з оформлення і передачі приватизаційних справ в архів.

Видатки на оформлення необхідної документації на об’єкти комунальної власності міста здійснюються на підставі даної Програми незалежно від подальшого використання майна (приватизація, оренда, взяття на облік, тощо.)

Кошти,  отримані  від  продажу  майна  спільної власності територіальних громад району,  інші  надходження, безпосередньо  пов’язані  з  процесом  його  приватизації  (за  подання  заяв  на  приватизацію, реєстраційний збір, суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки тощо) зараховуються до районного бюджету в порядку, встановленому законодавством.

 

Моніторинг та контроль за ходом виконання програми

 

Острозька районна рада організовує роботу щодо виконання Програми приватизації та відчуження шляхом формування переліку об’єктів, що підлягають приватизації, внесення змін в цей перелік та здійснює інші заходи у відповідності з діючим законодавством.

При зміні нормативно-правових актів, що стосуються питань приватизації, можуть вноситись зміни i доповнення до даної Програми. Зміни та доповнення затверджуються рішенням сесії районної ради.

Питання, не врегульовані даною Програмою, вирішуються відповідно до чинного законодавства України з питань приватизації.

Аналіз та моніторинг ходу виконання Програми здійснює відділ економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації.

Звіт про виконання заходів Програми розміщуватиметься на офіційному веб-сайті Острозької районної державної адміністрації.

Інформація про хід виконання Програми щорічно подається Острозькій районній раді.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми приватизації майна  спільної власності територіальних громад

Острозького району на  2018-2020 роки

 

 

Перелік об’єктів спільної власності

територіальних громад району, що підлягають приватизації

 

 

Назва об’єкта

Місцезнаходження об’єкта

Вартість продажу

Спосіб приватизації

1

Будівля редакції газети «Життя і Слово»

м.Острог, вул.Старостинська (вул.Шаумяна), буд.2

Згідно з незалежною експертною оцінкою

Продаж на аукціоні

2

Приміщення районної дирекції кіно-відео мережі

м.Острог,

 вул. Татарська, 2

Згідно з незалежною експертною оцінкою

Продаж на аукціоні

 

 

 


 

 

Сільські ради Острозького району

Посилання із сайту

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Зворотній зв'язок

Нажмите на изображение, чтобы его изменить


Источник: http://workwebsite.ru